skip to Main Content

1§ Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Pohjanmaan ADHD-yhdistys ry, Österbottens ADHD-förening rf. Dess hemort är Vasa och den utgör en medlemsförening i det riksomfattande ADHD-förbundet. Verksamhetsområdet är Vasa med omnejd. Föreningen är tvåspråkig och dess protokoll- och registreringspråk är finska.

2§ Ändamål och verksamhetens kvalitet

Föreningens ändamål är att öka och sprida kunskap om ADHD och att med sin verksamhet stöda personer som lider av ADHD. Föreningen stöder och främjar ADHD-personernas rehabilitering, välfärd, sociala färdigheter, funktionsförmåga och utbildning. Vidare fungerar föreningen som en förbindelselänk mellan dessa personer, deras anhöriga och yrkespersonalen.

För att förverkliga sitt ändamål

-utövar och främjar föreningen forsknings-, informations- och publikationsverksamhet
-bedriver föreningen upplysningsarbete och arrangerar utbildnings- och föreläsningstillfällen
-uppgör föreningen förslag och ansökningar till myndigheter och avger utlåtanden om ärenden som hör till dess verksamhetsområde och fungerar som intressebevakare för sina medlemmar
-utövar och stöder föreningen ADHD-personernas och deras anhörigas intresse-,
rehabiliterings- och sociala verksamhet
-ordnar föreningen rekreations- och kamratstödsverksamhet
-samarbetar föreningen och skapar nätverk tillsammans med andra organisationer, den offentliga sektorn och företag

I syfte att stöda verksamheten kan föreningen ta emot donationer och testamenten och äga för sin verksamhet nödvändig fast och lös egendom. Föreningen kan, efter att ha erhållit vederbörligt tillstånd, arrangera penninginsamlingar, basarer, lotterier, avgiftsbelagda tillställningar och utöva sådan närings- eller förvärvsverksamhet i liten skala som direkt hänför sig till förverkligandet av dess ändamål och som kan anses vara av ringa ekonomiskt värde.

3§ Medlemmar

Till föreningens ordinarie medlem kan antas person som godkänner föreningens ändamål. Som familjemedlem kan antas person, som bor i samma hushåll som den ordinarie medlem. Som understödande medlem kan antas enskild person eller person som har rättsförmåga som vill stöda föreningens ändamål och verksamhet. Föreningens styrelse antar medlemmar på basen av ansökan. Till hedersordförande eller hedersmedlem kan vid föreningens möte, på förslag av styrelsen, kallas person som på ett betydande sätt har främjat och understött föreningens verksamhet.

4§ Medlems utträde och avsättning

Medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla om det skriftligt åt styrelsen eller dess ordförande eller genom att anmäla om sitt utträde vid föreningens möte. Styrelsen kan avsätta medlem från föreningen om medlemmen har lämnat sin förfallna medlemsavgift obetald för mera än ett år eller annars underlåtit att fylla de förpliktelser som hon har förbundit sig till då hon har anslutit sig till föreningen eller som med sitt förfarande i föreningen eller utanför den på ett betydande sätt har skadat föreningen eller som inte längre fyller i lag eller föreningens stadgar nämnda medlemsförpliktelser.

5§ Anslutnings- och medlemsavgift

Om storleken på den anslutningsavgift och den årliga medlemsavgift som uppbärs av medlemmarna i respektive medlemsgrupper beslutar årsmötet. Styrelsen kan med anledning av medlems ekonomiska ställning utfärda en lägre medlemsavgift eller befria helt från medlemsavgift. Befrielse från medlemsavgift bör sökas skriftligen från styrelsen. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna erlägger inga medlemsavgifter.

6§ Styrelsen

Styrelsens ärenden handhas av en styrelse till vilken hör den vid årsmötet valda ordföranden och 3-8 övriga ordinarie medlemmar samt 0-2 suppleanter. Av styrelsens medlemmar bör minst hälften vara ADHD-personer eller närstående till dem. Styrelsens mandatperiod är två år. Hälften av styrelsens medlemmar och suppleanter är i tur att avgå årligen. Turordningen lottas första gången. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande och väljer inom sig eller kallar en utomstående sekreterare, kassör och övriga nödvändiga funktionärer eller kommittéer. Fyllnadsval till styrelsen kan förrättas vid föreningens extraordinarie möte. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om han är förhindrad av viceordföranden, då de anser att skäl för det föreligger eller då minst hälften av styrelsens medlemmar så kräver. Styrelsen sammanträder minst två gånger i året. Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller viceordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Då rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst förutom i val då lotten avgör.

7§ Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör eller av person som styrelsen har utnämnt, två tillsammans.

8§ Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är kalenderåret. Bokslutet med tillhörande dokument och styrelsens årsberättelse skall tillställas verksamhetsgranskarna/revisorerna senast en månad före årsmötet. Verksamhetsgranskarna/revisorerna bör avge sitt skriftliga utlåtande åt styrelsen senast två veckor före årsmötet.

9§ Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen på av styrelsen bestämd dag i februari-maj. Extraordinarie möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att orsak till det föreligger eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen det kräver för behandling av visst anmält ärende. Mötet skall hållas inom trettio dygn efter att kravet på att det skall hållas har framförts åt styrelsen. Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. Familjemedlem (familj) har en röst. Understödande medlem har närvaro- och yttranderätt vid mötet. Den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna blir föreningens beslut. Då rösterna utfaller jämnt avgör mötets ordförandes röst, i val dock lotten. Val eller omröstning sker med slutna sedlar om en av mötesdeltagarna så kräver.

10§ Sammankallande av föreningens möten

Styrelsen bör kalla till föreningens möten minst två veckor före mötet medelst skriftligt meddelande, endera per brev eller e-post till sådan adress som medlem meddelat.

11§ Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötets öppnande
2. val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
4. godkännande av mötets arbetsordning
5. presenteras bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande
6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
7. fastställs verksamhetsplan, budget och storleken på anslutnings- och medlemsavgifterna
8. val av styrelsens ordförande och övriga medlemmar
9. val av en eller två verksamhetsgranskare och viceverksamhetsgranskare eller en eller två revisorer och revisorssuppleanter
10. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden och eventuella övriga ärenden som aktualiseras.

Om en föreningsmedlem vill få ett ärende behandlat vid föreningens årsmöte bör hon meddela om det skriftligt åt styrelsen i så god tid att ärendet kan inkluderas i möteskallelsen.

12§ Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna och upplösning av föreningen bör vid föreningens möte göras med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de angivna rösterna. I möteskallelsen bör nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Beslut rörande upplösning av föreningen bör fastställas med samma röstövervikt vid ett föreningsmöte som hålls minst en månad senare. Då föreningen upplöses används föreningens medel för främjande av föreningens ändamål på sätt som det möte besluter som besluter om föreningens upplösning. Då föreningens verksamhet har avslutats används dess medel för samma ändamål..